محیط زیست

اصل 50 قانون اساسي :«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.»

 

اولویتهای زیست محیطی بخش صنعت و معدن جهت برنامه ریزی
 
- بسترسازی فرهنگ محیط زیست در کلیه سطوح بخش صنعت، معدن و تجارت بمنظور ایجاد هماهنگی سیستماتیک در روند انجام امور؛
- جهت دهی صنایع به استقرار در شهرکهای صنعتی با هدف متمرکز کردن منابع آلودگی و مدیریت بهینه فعالیتهای زیست محیطی؛
- فعال سازی تجهیزات کنترل کننده آلودگی و تجدیدنظر در فناوری تولیدات نهایی صنعتی ؛
- توسعه پایش برخط  (online) واحدهای صنعتی؛
- حمایت از فعالیت های تحقیقاتی کنترل آلودگی، زیست محیطی و توسعه پایدار و اشاعه دانش فنی طراحی، ساخت و نصب و به کارگیری صحیح تجهیزات کنترل آلودگی؛
- نیازسنجی وتعریف پروژه های زیست محیطی در بخش صنعت و معدن؛
- حمایت از تدوین و استقرار سیستم مدیریتی زیست محیطی در واحدهـای صنعتـی و معدنی با برخورداری از سیستم ها و استانداردهای بین المللی نظیرISO14000 ، بهره وری سبز، کاهش ضایعات، تولید پاک تر و پیشگیری از آلودگی؛
- فرهنگ سـازی در مقوله محیط زیست با حمایت از «برگـزاری نمایشگاهها، کنفرانس هـای تخصصی و دوره های آموزشی کاربردی محیط زیست ویژه بخش صنعت و معدن »؛
- تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی واحدهای صنعتی و معدنی با هدف تحلیل کمبودها و تمرکز فعالیت ها در جهت بهینه سازی رویه های دستیابی توسعه پایدار بر اساس اهداف تدوین شده؛
- برنامه ریزی در جهت افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن (تأثیر غیر مستقیم بر محیط زیست)
- اصلاح الگوی تولید و مصرف در بخش صنعت و معدن

منبع

اطلاعیه 034-42382026 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام